Da li se žale pacijenti i zbog čega?

Da li se žale pacijenti i zbog čega? foto: gminfo.rs

Nakon objavljene vesti "Odsustvo izabranog lekara zadaje glavobolje pacijentima" (objavljene 16. novembra) obratili smo se savetniku za zaštitu prava pacijenata opštine Gornji Milanovac Ljiljani Tešić i pitali koliko se pacijenti obraćaju za savet ili podnose prigovore na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu.

Savetnica za zaštitu prava pacijenata opštine Gornji Milanovac kaže da su od početka ove godine podneta samo dva prigovora i odnosila su se na povredu prava pacijenta na dostupnost zdravstvene zaštite i prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge, međutim pacijenti su se više obraćali za pružanje saveta.

- Ono što treba istaći i naglasiti kada je rad savetnika za zaštitu prava pacijenata u pitanju, je činjenica da su se pacijenti više obraćali za pružanje saveta i da su tokom ove 2016. godine podneta samo dva prigovora. Prigovori su podneti pisanim putem u slobodnoj formi, a odnosili su se na povredu prava pacijenta na dostupnost zdravstvene zaštite i prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge (odnos uzajamnog poštovanja i poverenja, odnosno, odnos „lekar – pacijent“) - kaže za GMinfo Ljiljana Tešić

Približno jednak broj pacijenata oba pola obraćao se za savete, po starosnoj strukturi od 20 do 75 godina, dok se broj saveta na mesečnom nivou kretao se od dva do tri.

 

 

Po rečima Ljiljane Tešić specifičnosti u dosadašnjem radu savetnika za zaštitu prava pacijenata odnosile su se na primedbe koje nisu u nadležnosti savetnika (pritužbe za grešku u lečenju, za štetu pričinjenu pacijentu i dr.), a takođe i na primedbe izjavljene od strane neovlašćenog lica.

Zakon o pravima pacijenata propisao je obavezu uvođenja instituta zaštite prava pacijenata na lokalnom nivou. Od 1. decembra 2013. godine zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje će obavljati poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata. Od ovog datuma zaštita prava pacijenata obavlja se i za teriroriju opštine Gornji Milanovac, kaže Tešić i dodaje:

Poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata (savetnik pacijenata), kako to Zakon nalaže, može da obavlja diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanjem propisa iz oblasti zdravstva.

- Zakon pacijentu garantuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova -  kaže Tešić i dodaje:

- Ostvarivanje pacijentovih prava zasniva na partnerskom odnosu pacijenta, zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika, uz uzajamno poverenje i poštovanje na svim nivoima zdravstvene zaštite. Što znači da savetnik pacijenata ima ulogu medijatora, i po Zakonu nema pravo da izriče mere. Rad savetnika je savetodavni i po prigovorima.

Savetodavni rad zasniva se na pružanju saveta, informacija, tumačenju propisa iz oblasti zdravstvene zaštite, posredovanju kod ustanova.

Pregled pruženih saveta:

- Tumačenje sadržine prava pacijenata

- Upoznavanje sa obavezama pacijenata

- Tumačenje propisa iz oblasti zdravstvene zaštite

- Informacije o radnom vremenu, pauzama zdravstvenih ustanova

- Informacije o listama čekanja i uslugama koje se formiraju na listi čekanja (Pravilnik o listi čekanja)

- Tumačenje važenja uputa za specijalističke preglede

- Upućivanje na zaštitnika osiguranika po pitanjima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i drugo.

Postupak zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (žalbe, primedbe na RFZO) obavlja ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIKA , a ne savetnik pacijenata.

 

gminfo.rs

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top