JKP Gornji Milanovac - Prodaja osnovnih sredstava

 

На основу одлуке Надзорног одбора бр. 500 од 31.01.2019. године, Јавно комунално предузеће  »Горњи Милановац« расписује оглас за

 

ПРОДАЈУ путем  ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 Предмет продаје су следећа основна средства:

 

  • Комбинована радна машина-ровокопач, марке CATERPILLAR, модел 438D, бр. шасије CAT0438DTBPN00549, бр.мотора: 7BJ32078, година производње , погонско горивo Evro dizel, радна запремина мотора 3450, боја возила 1D ŽUTA.

Почетна цена је 1.800.000,00 динара без ПДВ-a.

  • Компресор: Marka: ROBUSHI; Тип: RBS 105/V-UNI/A; са следећим карактеристикама: притисак; Δp=6500mbar, проток: Q=41,5m3/min, подпритисак: 0 do -250mbar, надпритисак: 0 do 1 bar, уље: синтетичко.

Карактеристике мотора компресора: Marka: Rade Končar; Moтор S; година производње: 1991.

Почетна цена је 350.000,00 динара без ПДВ-а.

Наведена основна средства се продају у целости у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

Основна средства се продају појединачно. Исти понуђач може дати понуду за једно или за оба основна средства.

Основна средства ће бити продата понуђачима који понуде највећи финансијски износ за свако појединачно основно средство, који не може бити мањи од почетне цене.

Уколико најповољнији понуђач одустане од куповине основног средства, сматра се да је следећи најповољнији понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду, која није мања од почетне цене.

Комисија неће разматрати неисправне и неблаговремено достављене понуде. 

Отварање писаних понуда обавиће се 25.02.2019 г. у просторијама ЈКП »Горњи Милановац«, ул. Војводе Мишића бр.23, са почетком у 12:00 часова.

Понуђачима је дозвољено да присуствују отварању понуда уз обавезно поседовање личне карте, и овлашћења уколико заступају друго правно или физичко лице.

Понуде могу доставити сва правна и физичка лица уз предходну уплату кауције на текући рачун ЈКП »Горњи Милановац« бр.150-617-33 код DIREKTNA Banka или благајни предузећа у висини  10% од почетне цене основног средства за које се предаје понуда. Уплату кауције потребно је извршити најкасније до 22.02.2019. г.

Потврду о уплати кауције заједно са обрасцем понуде доставити на адресу ЈКП »Горњи Милановац«, улица Војводе Мишића бр. 23, 32300 Горњи Милановац у затвореној коверти са назнаком на коверти: Комисији за продају основних средстава – Понуда за куповину основних средстава – НЕ ОТВАРАТИ, најкасније до 25.02.2019. године до 10.00 часова.

Образац понуде понуђачи могу преузети радним данима у просторијама ЈКП »Горњи Милановац« у периоду од 14.02.-22.02.2019. од 08 до 14 часова.

Купопродајни уговор се потписује у року од 7 дана од дана отварања понуда. Уплата купопродајне цене је до 7 дана по закључењу уговора о купопродаји.

Ако проглашени купац не закључи уговор о купопродаји или не уплати купопродајну цену  7 дана по закључењу уговора губи право на повраћај кауције.

Купац плаћа порез и остале трошкове који се додају на купопродајну цену.

Основна средства се могу погледати радним данима у периоду од 14.02.-22.02.2019. од 08 до 14 часова (Комбинована радна машина-ровокопач у кругу ЈКП »Горњи Милановац«, а Компресор на ЦППОВ Млаковац).

 

                                                                                                                 ЈКП "Горњи Милановац"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ocenite ovaj članak
(5 glasova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top