Zakonom propisane vojne, radne i materijalne obaveze građana

Zakonom propisane vojne, radne i materijalne obaveze građana foto: togm.org.rs

Komanda Centra za obuku veze i informatike, zbog veoma slabe informisanosti građana sa teritorije opštine Gornji Milanovac o njihovim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, uputila je saoštenje za javnost u cilju boljeg upoznavanja građana sa osnovnim odredbama ovog zakona. 

Odredbe Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi navedene u saopštenju komande Centra za obuku veze i informatike prenosimo u celosti.

- Regrut, odnosno lice u rezervnom sastavu, koga Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu (nekadašnji vojni odsek) pozove u vezi sa vršenjem vojne obaveze dužan je da se javi na mesto i u vreme koji su navedeni u opštem ili pojedinačnom pozivu.

- Lice u rezervnom sastavu koje je pozvano sprečeno da dođe na mesto i u vreme koji su naznačeni u pozivu, zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, dužno je da odmah po prijemu poziva ili saznanja iz opšteg poziva izvesti o tome Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu koji ga je pozvao.

- Ako se regrut, odnosno lice u rezervnom sastavu ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, biće prinudno priveden. 

- Licu u rezervnom sastavu se na njegov zahtev vežba prekida odnosno odlaže: ako je bolesno (do narednog pozivanja po njegovom ozdravljenju), ako je iz njegovog domaćinstva u isto vreme pozivan drugi član domaćinstva ili se već nalazi na služenju vojnog roka (dok se on ne vrati), ako u vreme vežbe polaže ispite i ako bi odlaskom na vežbu bilo sprečeno da završi školsku godinu (dok takav razlog postoji), ako se u vreme vežbe nalazi na pripremama radi učešća na evropskim i svetskim sportskim takmičenjima i olimpijskim igrama, ako učestvuje u međunarodnim naučnim, istraživačkim i umetničkim manifestacijama ili treba da obavlja poslove koji su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju (dok manifestacije i poslovi traju), ako bi usled smrti ili teške bolesti u domaćinstvu, odnosno usled elementarne nepogode domaćinstvo bilo dovedeno u težak materijalni ili socijalni položaj njegovim odlaskom na vežbu (dok takvo stanje u domaćinstvu traje).

- Zahtev za odlaganje vežbe podnosi se Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu kod kojeg se lice vodi u evidenciji.

- Regrut, odnosno lice u rezervnom sastavu koje je pozvano u vezi sa vršenjem vojne obaveze ima pravo na naknadu troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja od mesta prebivališta do mesta javljanja za izvršenje vojne obaveze.

- Licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrana i smeštaj, ako vežba traje duže od osam časova.

- Iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.
 
- Za potrebe odbrane zemlje vlasnici stvari su dužni da predaju motorna, prevozna i specijalna vozila, vozila svih vrsta i kapaciteta, građevinske i druge mašine za građevinske i inženjerijske radove svih vrsta i namena, zgrade i zemljište sa uređajima, opremom i instalacijama, kao i druge potrebne stvari (proizvode i usluge od posebnog interesa za odbranu zemlje).

- Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu dostavlja poziv vlasniku stvari, koju treba predati radi pregleda ili vežbe. Protiv vlasnika stvari koji se ne odazove i ne preda stvari za potrebe izvođenja vežbi, kao i za potrebe korisnika stvari nakon proglašenja vanrednog ili ratnog stanja Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu pokreće prekršajni postupak.

- Vlasnik stvari koji je primio poziv od Centra ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu radi pregleda ili vežbe, u roku od osam dana od dana prijema poziva, može da traži odlaganje izvršenja obaveze: ako bi predaja stvari izazvala štetu vlasniku stvari na osnovu neizvršenja obaveza i poslova iz ranije potpisanih ugovora, ako bi ga zadesila velika privredna šteta ili, ako je traženo vozilo jedino u porodici vlasnika, a ima decu mlađu od 16 godina.

- Stvari za potrebe korisnika doprema i preuzima vlasnik stvari odnosno lice koje on ovlasti.

- Za dopremanje i preuzimanje stvari, vlasniku stvari pripadaju naknada prevoznih troškova u stvarnom iznosu i dnevnice za putovanje u vezi sa predajom i preuzimanjem stvari u visini određenoj propisima o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika.

- Za korišćenje stvari iz popisa vlasniku stvari pripada naknada.

- Naknadu za korišćenje stvari (tarifa) utvrđuje Vlada na predlog ministra odbrane.

- Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj regrut i lice u rezervnom sastavu ako se, suprotno Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, bez opravdanog razloga ne odazove pozivu teritorijalnog organa u vreme i na mesto koji su naznačeni u pojedinačnom pozivu, za uvođenje u vojnu evidenciju, regrutovanje, služenje vojnog roka, kao i lekarske i druge preglede i ispitivanja, za vojnu vežbu ili drugu obuku u rezervnom sastavu koja se priznaje kao izvršenje vojne vežbe.

 

 

Komanda Centra za obuku veze i informatike Gornji Milanovac

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Go to top