• 19.07.2024.

Sve što treba da znam o Kancelariji za zaštitu životne sredine

Zaštićena prirodna dobra na području opštine Gornji Milanovac

Aktuelnost ekoloških tema u poslednjoj deseniji, naročito poslednjih godina, gotovo na svakodnevnom nivou dovodi do javnih debata o tome koliko se Srbija, samim tim i lokalne zajednice, staraju o životnoj sredini na sistemskom nivou, te koliko ulažu, odnosno realizuju u praksi zadate ciljeve pri uklanjanju izvora zagađenja i čuvanju postojećih, zdravih i prirodnih resursa.

Regulative, kako domaće, tako i evropske, kojima je Srbija još početkom 21. veka prihvatila da teži, do sada su vrlo detaljno razrađene i utemeljene u dokumentima, od samih zakona, preko krovnih, do detaljnih strategija. U opštini Gornji Milianovac, za izradu, sprovođenje i kontrolu sprovođenja tih planova, procene uticaja, saradnju s građanima i edukaciju, zadužena je Kancelarija za zaštitu životne sredine u okvidu Opštinske Uprave, koja je ujedno i spona opštine sa resornim republičkim organima.

Opseg delovanja, formalni početak i kraj njene uloge u rešavanju ekoloških problema, kao i procedure koje joj stoje na raspolaganju, građanima su često nejasni, iako je zaštita životne sredine toliko dugo u fokusu skoro svih društvenih rasprava i dilema, od trivijlanih do političkih. Zbog toga je bitno predstaviti njene nadležnosti, možda danas više nego ikada ranije.

Kancelarija za zaštitu životne sredine obavlja poslove Opštinske uprave i poverene poslove Republike Srbije koji se odnose na:

Aktivnosti i pravne procedure za očuvanje prirodnih vrednosti gornjomilanovačkog kraja i uspostavljanje balansa između razvoja opštine i očuvanja životne sredine;

Sprovođenje postupka procene uticaja projekata/objekata na životnu sredinu za koje odobrenje za izvođenje daje organ lokalne samouprave, određivanje obima i sadržaja studije, odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i vođenje elektronske i pisane evidencije o sprovedenim postupcima u Javnoj knjizi;

Izdavanje dozvola, odobrenja i drugih akata za upravljanje otpadom, te vođenje Evidencije o sprovedenim postupcima, Registra izdatih dozvola i njegovo dostavljanje Agenciji za zaštitu životne sredine;

Izdavanje dozvola za upravljanje naročito opasnim hemikalijama (dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje NOH) i vođenje Registra izdatih dozvola koji se takođe dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine;

Sprovođenje procedure i donošenje rešenja o Integrisanoj dozvoli za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra;

Davanje mišljenja Ministarstvu u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom na terioriji opštine Gornji Milanovac; kao i na izveštaje strateške procene uticaja planova i programa na životnu sredinu i na Planove generalne i detaljne regulacije;

Sprovođenje postupka davanja saglasnosti na dugogodišnje planove i godišnje programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od lokalnog značaja i davanja predloga i pokretanja inicijative radi stavljanja pod zaštitu značajnih prirodnih dobara na teritoriji opštine u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Republike Srbije;

Pripremu, donošenje i realizaciju opštinskih odluka, lokalnih akcionih i sanacionih planova, programa i idejnih projekata (Lokalni ekološki akcioni plan – LEAP, Lokalni plan upravljanja otpadom, Lokalni akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini i srodnih planova);

Vođenje, evidentiranje, ažuriranje i slanje Agenciji za zaštitu životne sredine podataka Lokalnog registra izvora zagađivanja za pravna lica i preduzetnike;

Predlaganje, relizacija i kontrola utroška sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine;

Obezbeđenje kontinuirane kontrole i praćenje stanja životne sredine sprovođenjem Programa monitoringa parametara životne sredine (voda, izvorišta za vodosnabdevanje na selu, vazduha i buke) na teritoriji opštine putem ovlašćenih akreditovanih organizacija i dostavljanje podataka iz monitoringa Agenciji za zaštitu životne sredine;

Vođenje procedure za dobijanje saglasnosti na elaborate o zonama sanitarne zaštite i rezervama podzemnih voda izvorišta od strane nadležnih Ministarstava;

Vođenje i ažuriranje Katastra ,,divljih deponija“ na teritoriji opštine Gornji Milanovac i predlaganje dinamike njihove sanacije u skladu sa donetim finansijskim planovima. Isti se dostavlja Ministarstvu zaštite životne sredine.

Prevencija nastanka divljih deponija – predlaganje razmeštaja posuda za odlaganje otpada na seoskom području, vođenje i nadzor realizacije Programa odvoženja otpada sa seoskog područja;

Praćenje i nadzor realizacije Programa održavanja prostora Spomen – parka „Brdo-Mira“, Programa održavanja javnih zelenih površina, Programa čišćenja i pranja ulica i trotoara na gradskom području, kao i drugih programa javnih preduzeća po rešenju predsednika opštine;

Obavljanje poslova zoohigijene (neškodljivo uklanjanje otpada životinjskog porekla);

Organizovanje, podržavanje i koordinaciju projekata edukacije i aktivnosti na polju ekologije, radi jačanja svesti o potrebi zaštite životne sredine (opštinsko i republičko takmičenje iz ekologije i zaštite životne sredine – “Eko-kviz“; izbor za najkvalitetnije uređen životni prostor – manifestacija “Beli labud“; Međunarodni “Program Eko-škole“ koji podržava planove zaštite i unapređenja životne sredine vrtića, predškolskih i školskih ustanova; prolećno i jesenje čišćenje opštine – akcija ,,Očistimo naš grad i opštinu“).

U skladu sa Planom, Programom i raspoloživim sredstvima, finansira projekte iz oblasti svoga delovanja i ostvaruje saradnju sa pravnim licima, nevladinim sektorom, javnim preduzećima i ustanovama, obrazovnim ustanovama, mesnim zajednicama, drugim lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima, domaćim i stranim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i finansiranjem takvih projekata.

Sarađuje sa mesnim zajednicama i vodi evidencije o nelegalnim odlagalištima otpada, posudama za odlaganje otpada, zaštićenim stablima, dr. prirodnim dobrima i izvorištima;

Sve podatke od javnog značaja, u skladu sa Arhuskom konvencijom, Kancelarija za zaštitu životne sredine dostavlja informatičkoj službi Opštinske uprave, koja obezbeđuje dostupnost informacija javnosti na sajtu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, na podomenu Kancelarije za zaštitu životne sredine. Nalazi se u zgradi Opšinske uprave u Tihomira Matijevića broj 4 (iznad glavne pošte).

V.Popović/Z.Ranković/M.Mijatović/GMInfo.rs/Kancelarija za zaštitu životne sredine G. Milanovac

povezani članci:

Milos

Prethodni članak

Od 3. novembra izmenjen pristup portalu ePorezi

Sledeći članak

Od sutra skuplji struja i gas, poznato i koliko