• 29.09.2023.

Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (2)

SO GM, arhiva, foto GMInfo

U moralne obaveze javnih funkcionera spada i obaveza da njihovo ponašanje nikada ne naruši ugled zadatka i položaja koje su im građani poverili. Stoga njihovo ponašanje mora biti besprekorno i u javnom i u privatnom životu. Naravno, svako, pa i funkcioner, ima pravo na privatnost, ali je sasvim prirodno i razumljivo da svaki aspekt ponašanja osoba, kojima je društvo poverilo važne dužnosti, bude pod jačom lupom nego što je to kod ostalih ljudi.

Savestan funkcioner toga je svestan i staraće se da ni u privatnom životu ne načini moralni prestup kojim bi mogao da naruši ugled javne funkcije. Funkcioner koji je uzoran je i više od primera za ugled – takva osoba je i orijentir prema kome se svi građani mogu ravnati.

foto: Opština GM

Biti uzor, znači biti živi obrazac poželjnog ponašanja. Biti uzor nije samo čast, nego je velika i teška etička obaveza. Uzornost funkcionera nije ograničena samo na pojedinačne aspekte ličnosti i njenog delovanja, nego se odnosi na njihovu ukupnost.

Кod funkcionera lokalne samouprave za uzor treba da budu i vrline koje ga lično krase, i način ophođenja i odnošenja prema drugim ljudima (bez obzira na vrstu odnosa koju sa njima ima), i njihov javni rad i rezultati toga rada. Biti uzoran nije lako, ali je časno i moralno. Na kraju, to je i ispunjavajuće.

Funkcioner lokalne samouprave, koji je uzor svojim sugrađanima, ne treba da strepi od dana kada ih više neće predstavljati, a kada će ih ponovo viđati u uobičajenim životnim prilikama.

SO GM, foto GMInfo

Poštenje u vršenju poslova podrazumeva pravedan pristup i poslu, i građanima, i javnosti. Pošten odnos funkcionera podrazumeva da ga niko ne može podmititi, niti privilegijama navesti da se selektivno ponaša prema zaposlenima i građanima.

Tako omogućava da se sve odvija nesmetamo prema pravilima, odnosno prema tačno utvrđenom redosledu prijava i zahteva onih koji nešto traže u okviru ovlašćenja institucije i funkcionera. Poštenje onemogućava bilo kakve privilegije ili neravnopravan odnos kada su u pitanju i zaposleni, ali i građani.

foto: gminfo.rs

Poštenje je brana koja sprečava funkcionera da zapadne u situaciju da preko reda ili kršenjem zakona stiče ličnu korist. Poštenje podrazumeva da je funkcioner objektivan i da ni u jednoj situaciji neće uraditi nešto van zakona, kao i da će izbegavati da ga lični interesi dovedu u situaciju da učini nešto što nije u skladu sa logikom profesije i sa zakonom.

U obavljanju javne funkcije, upotrebi javnih resursa i raspolaganju informacijama koje sazna u radu, funkcioner lokalne samouprave treba da pokaže nepristrasnost, objektivnost i pravičnost. Ovlašćenjima treba da raspolaže odgovorno i da ih ne koristi za privatne interese.

foto: gminfo.rs

Nepristrasnost se pokazuje nediskriminacijom, odnosno ravnopravnim tretmanom onih sa kojima radi i građana sa kojima je u kontaktu u obavljanju posla.

Nepristrasnost bez nezavisnosti ne može da postoji. Nezavisnost podrazumeva sposobnost funkcionera da se uzdrži od spoljnih pritisaka, uticaja, manipulacija pri obavljanju svojih poslova i donošenja odluka. Nepristrasnost je temelj na kome počiva legitimitet funkcionera.

foto: gminfo.rs

Stupanjem na dužnost, funkcioneri lokalne samouprave na sebe preuzimaju velike obaveze, a u njih spada i obaveza da se odgovorno odnose prema javnoj imovini i da njome upravljaju savesno i domaćinski. Uvek treba da imaju na umu da ta imovina ne pripada njima, nego zajednici i građanima kojima su dužni da služe.

Кada se javna sredstva troše nenamenski, odnosno nesavesno i nedomaćinski, ona ne ispunjavaju jedinu svrhu koju imaju – unapređenje života građana i njihovu dobrobiti. Jedna od najprečih odgovornosti funkcionera lokalne samouprave jeste da se u raspolaganju javnom imovinom i javnim sredstvima ne ponašaju na koruptivan način.

foto: gminfo.rs

Povrh toga što se podrazumeva da je korupcija krivično delo, zakonom kažnjivo, ona je jedan od najtežih prestupa protiv etike javne službe i njenih normi.

Кorupcija razjeda ljudsko društvo i državu, kao što rđa razjeda gvožđe. Ako bi zavlačili ruku u džep građana, kojima su se obavezali da će ih služiti, funkcioneri bi te građane oštetili na najneposredniji način.

 Кorupcija pustoši opštinsku kasu, a kod građana seje nepoverenje u vlast koju su izabrali, samim tim i u svrhu izbornog procesa i demokratije. Savestan i domaćinski odnos prema javnoj imovini ne podrazumeva samo uzdržavanje od koruptivnog ponašanja, nego i delatno suprotstavljanje takvom ponašanju ako se uoči kod drugih.

foto: gminfo.rs

U obavljanju funkcije i svih dužnosti i poslova koji uz nju idu, od funkcionera lokalne samouprave očekuje se da pokaže poštovanje i učtivost prema sugrađanima, saradnicima i prema svim pojedincima i grupama sa kojima ima zvanične ili javne odnose. Zdravi i čovečni odnosi među funkcionerima i zaposlenima veoma su bitni za funkcionisanje lokalne samouprave.

Da bi to bilo postignuto, potrebno je da funkcioner izgradi odnos poverenja, pa i prijateljstva, kako bi radna atmosfera bila prijatna. Profesionalan odnos zasnovan je na poštovanju pretpostavljene profesionalne i poslovne etike drugih.

foto: GMInfo, arhiva

Neprijatne situacije poput svađa, omalovažavanja ili agresivnog nametanja autoriteta, nisu poželjne za radnu klimu. Prijatna atmosfera na poslu podrazumeva učtivu i etičnu poslovnu komunikaciju. Učtivost i poštovanje spadaju u velike vrline u obavljanju javne funkcije.

Njome se na najbolji način pomaže da sve što može da izazove sukob bude svedeno na meru koja nikoga neće ni fizički, ni duševno, ni duhovno povrediti.

Pred učtivošću, sve nepoželjno zastaje i gubi snagu koja bi mogla da izazove u najmanju ruku neprijatnost. Dobroj atmosferi u lokalnoj samo upravi nekada doprinose i naizgled sitnice – kada se funkcioner nekome nasmeši i učtivo ga pozdravi u prolazu, kada zaista sluša nekoga ko mu se obraća.

foto: GMinfo, arhiva

Funkcionera lokalne samouprave, koji neguje učtivo ponašanje, odlikuje kombinacija osobina: srdačnosti i sposobnosti, druželjubivosti i pameti.

Poštovanje prava drugih nosilaca javne funkcije, zaposlenih i građana je jedno od osnovnih pravila ponašanja nosilaca javnih funkcija. Funkcioner treba sa poštovanjem da se odnosi prema svakom, baš kao što bi on želeo da drugi poštuju njegova prava na osnovu funkcije koju obavlja.

foto: gminfo/arhiva

Podrazumeva takvo ponašanje nosilaca javne funkcije kao što je uzdržavanje od uticaja i nezakonitog mešanja u njihova prava i dužnosti, kao i uvažavanje njihove ličnosti i dostojanstva. Delovanje ličnim primerom podrazumeva i da funkcioner u odnosima sa građanima postupa korektno, ljubazno, iskreno, pristojno, pošteno, objektivno i nepristrasno, pokazujući zainteresovanost i strpljenje za njihove probleme.

U odnosima sa drugim funkcionerima i službenicima, lični sukobi i animoziteti ne smeju uticati na obavljanje poslova i zadataka koje im je poverila zajednica.

11. SO GM; foto: GMInfo, arhiva

No, kada pogledamo naše „političko okruženje“, da li i u kojoj meri uočavamo da je ono – u celini i pojedinačno – moralno u skladu sa navedenim? Nažalost, njegov dobar deo izgleda kao da se vodi potpuno suprotnim načelima ponašanja i delovanja. Dovoljno je pogledati sednice Narodne skupštine ili na lokalnom nivou saslušati ljude koji su imali neprijatnosti pri komunikaciji sa odgvornim licima u javnom sektoru, da ne govorimo o medijskim izveštajima u drugim sredinama gde je izražena politička diskriminacija građana.

foto: gminfo.rs/arhiva

 Jer kada govorimo o funkcionerima, na koje se ova pravila odnose, ne misli se samo na istaknute političke ličnosti, već i na postavljene i izabrane činovnike lokalne samouprave, direktore javnih preduzeća, odbornike kako pozicije tako i opozicije, vanparlamentarne stranke i slično, pa i poslenike medija.

foto: gminfo.rs

Zbog taga je neophodno – a čini se da to uopšte nije praksa – da svi koji su izabrani ili pozvani da budu deo zakonodavnog i upravljačkog sistema opštine, pre stupanja na dužnosti prođu detaljnu obuku i upoznavanje s tim šta ih čeka, kako moraju da se ophode prema javnosti i šta su ograničenja za njihov dotadašnji privatni pogled na stvari, a koja proizilaze pristajanjem na novu ulogu u društvu.

foto: gminfo.rs/arhiva

„Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave“, na koji se umnogome oslanjamo u ovom tekstu, Skupština Stalne konferencije gradova i opština, čija je članica i opština Gornji Milanovac, usvojila je 2019. Vodič za njegovu primenu bio je u jednom periodu ove godine u štampanom obliku dostupan svima u zgradi lokalne samouprave. Veliki broj primeraka dugo je stajao na i hodničkim podestima blizu skupštinske sale. Nismo primetili da je baš bio razgrabljen.

V.Popović/Z.Ranković/M.Mijatović/GMInfo.rs

Violeta

Prethodni članak

Impuls: Održana sertifikovana radionica na temu inovacija

Sledeći članak

Kreće zima – kiša prelazi u sneg, pad temperature za 10 stepeni