• 26.05.2024.

Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (02)

nastavak PRETHODNOG TEKSTA

Kome se polaže račun za ulaganja i trošenje zajedničkog novca, kako na nivou republičke, tako i lokalne javne kase, zapravo je pitanje kontrole budžeta. Nekoliko je takvih nivoa. Internu kontrolu budžeta u stvari obavljaju organi lokalne samouprave, oni koji ga kreiraju i sprovode. Eksternu kontrolu nad njima sprovodi viši organ državne uprave, ministarstvo finansija, preko svojih tela za ovu svrhu, poput budžetksih inspeckija, državnih ili za to akreditovanih revizorskih kuća. Ove kontrole su strogo zakonski uspostavljene i u odgovarajućoj meri obavezne. Treći oblik kontrole, u pravom smislu te reči spoljašnji ili nezavisni, koji nije pod ingerencijom samih donosilaca na oba nivoa, je uslovno rečeno civilna kontrola, dakle kontrola od strane onih koji pune budžet.

Interna kontrola

Načelnica Odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju, u okviru Opštinske uprave Gornji Milanovac, Aleksandra Milošević, za GMInfo objašnjava:

– Prvi nivo kontrole je u okviru samog našeg Odeljenja. Jednom je vrši osoba koja je zadužena upravo za konrolisanje, i drugi put kod kolega koje rade na likvidaturi, dakle na finalnoj stepenici plaćanja. Prati se sve, od ulaznog dokumenta i zahteva za prenos sredstava, odakle god da dolazi, pa do realizacije onoga za šta je taj novac određen, – kaže Milošević.

Aleksandra Milošević, foto GMInfo

– Ako recimo govorimo o finansiranju nekog indirektnog ili direktnog korisinika budžeta, neke ustanove, na primer Kulturnog centra, mi smo po usvajanju Odluke o budžetu obavezni da ih obavestimo o odobrenim sredstvima po tačnim klasifikacijama kojima će te godine raspolagati. Oni na osnovu toga prave svoj finansijski plan, i tek kada se proveri njegova valjanost i Skupština ga usvoji, stiču uslove da oni troše sredstva po tom planu. Za svaki utrošak oni nama dostavljaju trebovanja, praktično zahteve za plaćanja uz kompletnu računovodstvenu dokumentaciju, koja mora biti ispravna i bez koje ni dinar ne može da se isplati.

Svaki korak se, kako ističe, kontroliše, od uplata do toga da li je novac utrošen za ono za šta su ga korisnici tražili; bilo da je reč o platama, materijalnim troškovima, investicijama koje zahtevaju javnu nabavku.

Ugovori, računi, građevinski dnevnici i slično, mi sve to moramo proveravati. Drugi nivo kontrole kod nas je kontrola ispravnosti same računovodstvene dokumentacije. Vrlo često se dešava da nešto korisnicima moramo da vratimo na dopunu i ispravke. Tek kada su svi njeni elementi ispravni, odobrava se plaćanje. Za sve to vreme vrši se praćenje likvidnosti celog budžeta. Ne sme se desiti da su za nešto planirana sredstva, a da ih u trenutku realizacije nekog plana nema, niti mi u takvom slučaju možemo preuzeti obavezu plaćanja.

Odgovornost pri kontroli ima i sam nalogodavac budžeta, a to je po funkciji predsednik opštine.

Petnaest dana pre početka svakog kvartala, naše odeljenje završava pripremu, a predsednik opštine odobrava potrošnju za taj period, koje se dostavlja svim korisnicima. On takođe pregleda i verifikuje dokumentaciju svojim potpisom, i donosi Rešenje o puštanju naloga za plaćanja. Korisnici toga moraju strogo da se pridržavaju. U slučaju neke vanredne situacije, da je nekom zbog toga potrebno više, na osnovu povećanja kvote za sredstva prema tom korisniku ako smo procenili opravdanost njenog povećanja, prati se posebno dodatna potrošnja. Sve su to naše zakonske obaveze i sve je na raspolaganju višim organima kontrole. Mi u stvari čak polovinu nekog meseca provedemo samo u izradi različitih izveštaja koji idu ka Ministarstvu finansija, – podseća Milošević za GMInfo.

Eksterna kontrola

Eksternu kontrolu, tačnije reviziju i nadzor vrši Državna revozorska institucija (DRI), koja kao finansijski, organizaciono i operativno nezavisna, direktno odgovara Narodnoj skupštini. Usled ograničenih resursa, ona može prepustiti kontrolu lokalnog budžera akreditovanoj posedbnoj, privatnoj revizorskoj kući. Sve revizije završnog računa budžeta u opštini Gornji Milanovac, tokom prethodne četiri godine, u svojim izveštajima nisu beležile drastične nepravilnosti koje bi imale za posledicu finansijske probleme i blokade, već se uglavnom radilo o primedbama i upozorenjima kako uočene nepravlinosti ispraviti u određenom roku.

Civilna kontrola

Oba prethodna nivoa su deo kontrolnog mehanizma samog državnog sistema. Međutim, ključnu ulogu u tome trebalo da imaju sami punioci budžeta – građani. Ona može u njihovo ime da se ostvaruje putem političke kontrole, medijske i individulane kontrole. Naime, politički subjekti, naročito oni koji participiraju u lokalnoj vlasti putem izabranih predstavnika naroda, odbornika, u lokalnim skupštinama gradova i opština, osnovni su korektiv predloženog trošenja zajedničkog novca. Na kraju krajeva, bez rasprava, amandmana, izglasavanja ili neizglasavanja budžeta u skupštini, nijedan budžet ne bi mogao da bude legitiman ni sproveden.

Politčki činioci, naročito oni koji pripadaju opoziciji i koji bi po prirodi stvari morali da ukazuju na eventualne nepravilnosti na osnovu detaljnog pregleda i praćenja dokumentacije koja im je dostupna, u Gornjem Milanovcu poslednjih godina to ne čine, ili čine vrlo sporadično i načelno. Sličan odnos prema tome imaju kako mediji, tako i vanskupštinske političke organizacije, pojedinci, udruženja i druge inicijative iz domena javnog života. To može da ukazuje na dve stvari: ili da su godišnji budžeti opštine Gornji Milanovac mahom dobri, ili da su njihovi politički kritičari nedovoljno zainteresovani i uporni da ga pažljivije analiziraju i javno iznesu rezultate takve analize.

Budžet opštine Gornji Milanovac za tekuću godinu možete u pojedinostima pogledati na linku  SG, budžet GM 2022.

V. Popović/Z. Ranković/M.Mijatović/GMinfo.rs

Sve što treba da znam o … UVOD
Sve što treba da znam o transparentnosti lokalne samouprave
Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (01)

Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (01)

Milos

Prethodni članak

Kompletan spisak pitanja: O čemu ćemo se sve izjašnjavati na Popisu stanovništva u oktobru?

Sledeći članak

Vlada Srbije produžila uredbe o ograničenju cena mleka, šećera i goriva do kraja oktobra